<tr id="60yi0"></tr>
<acronym id="60yi0"><optgroup id="60yi0"></optgroup></acronym>
<acronym id="60yi0"></acronym>
配件供應中心珀金斯Perkins 1103柴油機配件ZZ80282汽缸蓋1103_珀金斯發動機配件_配件供應中心_產品中心_廈門永新昌機械設備有限公司
珀金斯Perkins 1103柴油機配件ZZ80282汽缸蓋1103

珀金斯Perkins 1103柴油機配件ZZ80282汽缸蓋1103_珀金斯發動機配件_配件供應中心_產品中心_廈門永新昌機械設備有限公司

當前分類:配件供應中心關鍵詞
產品信息

珀金斯Perkins1103柴油機配件ZZ80282汽缸蓋

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 ZZ80282 1 ZZ80282 汽缸蓋組合

23 3218 A011 5 3218 A011 汽缸蓋螺拴

24 3218 A012 3 3218 A012 汽缸蓋螺拴

25 3681 E049 1 3681 E049 密合墊 - 汽缸蓋

26 3244 A009 2 3244 A009 合釘

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 汽缸蓋

3 3314 A241 3 3314 A241 氣門座圈

4 3313 A012 3 3313 A012 氣門導管

5 3314 A231 3 3314 A231 氣門座圈

6 3313 A012 3 3313 A012 氣門導管

7 0650588 3 0650588 栓塞

7 3174 A031 3 T417479 閥彈簧

8 32416117 3 32416117 栓塞

9 3142 H111 3 3142 H111 吸入口閥

10 2418 M519 3 2418 M519 密封 - 閥轉桿

11 T408677 3 T417479 閥彈簧

12 3342 A021 3 3342 A021 帽

13 2714 A002 6 2714 A002 閥筒夾

14 3142 A171 3 3142 A171 排氣閥

15 2418 M517 3 2418 M517 密封 - 閥轉桿

16 T408677 3 T417479 閥彈簧

17 3342 A021 3 3342 A021 帽

18 2714 A002 6 2714 A002 閥筒夾

19 3278 A006 1 3278 A006 栓塞

20 2415 H003 1 2415 H003 密封 - O 的圈

21 2431154 1 2431154 栓塞

22 2431154 1 2431154 栓塞

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 U5PR0064 3 U5PR0064 活塞及圈裝備

(1) U5PR0064B 1 U5PR0064B 活塞及圈裝備 -O/S

(1) U5PR0064D 1 U5PR0064D 活塞及圈裝備 -O/S

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 活塞

3 1 活塞銷

4 UPRK0005 1 UPRK0005 活塞環裝備

(4) UPRK0005B 1 UPRK0005B 活塞環裝備 -特大號

(4) UPRK0005D 1 UPRK0005D 活塞環裝備 -特大號

5 2721332 2 2721332 CIRCLIP

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 活塞

3 1 活塞銷

4 UPRK0005B 1 UPRK0005B 活塞環裝備 -特大號

5 2721332 2 2721332 CIRCLIP

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 活塞

3 1 活塞銷

4 UPRK0005D 1 UPRK0005D 活塞環裝備 -特大號

5 2721332 2 2721332 CIRCLIP

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 2418 F704 1 2418 F704 密封 - 再操作系統殼

2 3211 C002 10 3211 C002 公制的螺拴

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 4115 R614 1 4115 R614 搖桿橋組合

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 4115 R702 1 4115 R702 搖桿橋 ASSY-

5 4115 R319 3 4115 R319 搖桿桿

10 3174 A015 2 3174 A015 搖桿橋彈簧

11 4115 R318 3 4115 R318 搖桿桿

16 2722 A022 2 2722 A022 CIRCLIP

17 2134 A502 2 2134 A502 墊圈

18 2316 A901 1 2316 A901 螺旋

19 2316 A902 2 2316 A902 螺旋

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

3 1 搖桿橋

4 2485 A104 2 2485 A104 栓塞

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

6 1 搖桿桿

7 1 填補

8 3331 A006 1 3331 A006 螺帽

9 3211 C004 1 3211 C004 螺旋

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

12 1 搖桿桿

13 1 填補

14 3331 A006 1 3331 A006 螺帽

15 3211 C004 1 3211 C004 螺旋

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 4112 K053 1 4112 K053 凸輪軸

1 4112 K034 1 4112 K053 凸輪軸

4 3142 V011 6 3142 V011 PUSHROD

4 3142 V011 6 3142 V011 PUSHROD

4 T405746 6 3142 V011 PUSHROD

5 3142 U061 6 3142 U061 挺桿

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 凸輪軸

3 0500012 1 0500012 半圓鍵

珀金斯1103柴油機噴油器、燃料噴射泵

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 2645 K030 3 2645 K030 噴油器

6 3751 A241 3 3751 A241 噴油器砂箱夾

7 2314 W009 3 2314 W009 螺旋

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 噴油器噴嘴夾持工具

3 1 噴油器噴嘴

4 26460064 1 26460064 密封 -噴油器

5 L311FF02 1 L311FF02 噴油器墊圈

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 2643 B346/22 1 2643 B346/22 燃料噴射泵

7 3117 L261 1 3117 L261 燃料噴射泵傳動機構

8 2314 H004 3 2314 H004 螺旋

9 2411 D008 3 2411 D008 墊圈

10 3641 A007 1 3641 A007 托架

11 2314 H003 1 2314 H003 螺旋

12 2318 A603 1 2318 A603 螺帽

13 2314 J002 1 2314 J002 螺旋

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 燃料噴射泵

3 26420318 1 26420318 密封 - O 的圈

4 26420469 1 26420469 電磁線圈

5 2318 A108 1 2318 A108 螺帽

6 K134AF01 1 K134AF01 墊圈

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 2646 F501 2 2646 F501 水管

2 2646 E501 1 2646 E501 帽

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 3525 A111 1 3525 A111 高壓燃油管 - 燃料 INJ 沒有 1 CYL

2 3525 A112 1 3525 A112 高壓燃油管 - 燃料 INJ 沒有 2 CYL

3 3525 A113 1 3525 A113 高壓燃油管 - 燃料 INJ 沒有 3 CYL

4 2646 E018 2 2646 E018 夾

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 2848 A127 1 2848 A127 水溫度感應器

2 3161 C017 1 3161 C017 纜

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 3714 A061 1 3714 A061 背板

2 3245 A011 2 3245 A011 合釘

3 2314 J203 6 2314 J203 螺旋

4 2314 J607 1 2314 J607 螺旋

5 2311 D106 1 2311 D106 CAPSCREW

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 2873 K633 1 2873 K633 啟動馬達

1 2873 K627 1 2873 K633 啟動馬達

2 2313 C077 3 2313 C077 圖釘

3 2318 A604 3 2318 A604 螺帽

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 3717 C142 1 3717 C142 油底殼

2 3681 K038 1 3681 K038 密合墊 -油底殼

3 3627 P041 1 3627 P041 結橋塊

4 2311 D039 2 2311 D039 螺旋

5 2314 H022 6 2314 H022 螺旋

6 2314 H015 8 2314 H015 螺旋

7 2314 K159 2 2314 K159 螺旋

8 32186405 2 32186405 栓塞

9 2415715 2 2415715 密封 - O 的圈

10 2431 A016 1 2431 A016 栓塞

11 3211 P022 2 3211 P022 圖釘

12 2318 A603 2 2318 A603 螺帽

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 3788 N004 1 3788 N004 汽缸蓋蓋

2 2314 F003 3 2314 F003 螺旋

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 4142 X392 1 4142 X392 CYL 冒口蓋 ASSY

1 4142 X394 1 4142 X394 CYL 冒口蓋 ASSY U001056T

1 4142 X392 1 4142 X392 CYL 冒口蓋 ASSY U001055T

1 4142 X394 1 4142 X394 CYL 冒口蓋 ASSY U001056T

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

6 2314 D106 2 2314 D106 螺旋

6 2652 A019 1 2652 A019 閥

6 3174 A017 1 3174 A017 彈簧

6 3615 A009 1 3615 A009 蓋板

6 3788 A002 1 3788 A002 帽

6 3788 A003 1 3788 A003 帽

6 3789 A001 1 3789 A001 膜片

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 汽缸蓋蓋

3 T414301 1 T414301 密合墊 -CYL。 冒口蓋

3 3681 A057 1 T414301 密合墊 -CYL。 冒口蓋

4 2161 A013 8 2161 A013 螺旋

5 3615 A034 1 3615 A034 板

6 2152 A034 4 2152 A034 螺旋

7 3789 A004 1 3789 A004 密封 - O 的圈

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

6 2314 D106 2 2314 D106 螺旋

6 2652 A019 1 2652 A019 閥

6 3174 A017 1 3174 A017 彈簧

6 3615 A009 1 3615 A009 蓋板

6 3788 A002 1 3788 A002 帽

6 3788 A003 1 3788 A003 帽

6 3789 A001 1 3789 A001 膜片

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 汽缸蓋蓋

3 T414301 1 T414301 密合墊 -CYL。 冒口蓋

3 3681 A057 1 T414301 密合墊 -CYL。 冒口蓋

4 2161 A013 8 2161 A013 螺旋

5 3615 A034 1 3615 A034 板

6 2152 A034 4 2152 A034 螺旋

7 3789 A004 1 3789 A004 密封 - O 的圈

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 2486 A221 1 2486 A241 機油冷卻器

6 3311 A042 1 3311 A042 密封

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

2 1 機油冷卻器

3 2486 A224 1 2486 A224 承接器

4 2411 A524 1 2411 A525 密合墊

5 2486 A223 1 2486 A223 密封 - O 的圈

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 3766 A171 1 3766 A171 承接器

2 3687 M037 1 3687 M037 密合墊

3 2314 H010 2 2314 H010 螺旋

4 2314 H004 4 2314 H004 螺旋

項目 零配件號碼 最近的號碼 描述

1 3773 A071 1 3773 A071 濾油器冒口

2 3688 A041 1 3688 A041 密合墊 - 濾油器的冒口

3 3773 A081 1 3773 A081 承接器

4 3688 A039 1 3688 A039 密合墊 - 濾油器的冒口

5 2314 H038 4 2314 H038 螺旋

6 3278 A007 1 3278 A007 栓塞

7 2415 H009 1 2415 H009 密封 - O 的圈

購買配件須知:

1、購買前請確認零部件型號、技術參數、編碼、適用機型。因批次不同或存在零部件差異,請以實物為準。

2、為選購正確的零部件,可以通過對比現場零部件和本網站所展示的是否一致,來確保購買到準確的零部件。

3、本網站目前暫未上架全部機型的零部件,如在網站中未查詢到的零部件,請聯系我們。